Internasjonalt

Dette skjer internasjonalt

Mange land har allerede lover som forplikter selskaper til å ta mer ansvar for menneskerettigheter og miljø i sine virksomheter. Andre steder er slike lover under utarbeidelse. Over hele verden jobber koalisjoner som KAN for å få deres myndigheter til å bli med på den internasjonale trenden med forpliktende menneskerettighetslover for næringslivet. 

 

Det finnes flere frivillige internasjonale standarder som omhandler næringslivets samfunnsansvar. Noen av de mest kjente er OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). 

 

Dessverre har vi en rekke eksempler på alvorlige næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse. Dette viser med all tydelighet at det ikke er tilstrekkelig at det er frivillig for selskaper å respektere menneskerettighetene. Det må bli juridisk forpliktende. 

 

Det pågår nå en prosess i flere europeiske land for å få såkalte aktsomhetslover for næringslivet. Disse er et resultat av at sivilsamfunnet har tatt initiativet, og at man har bygd brede koalisjoner bestående av sivilsamfunnsaktører, fagbevegelse og næringsliv. 

AU
Australia 

Den australske loven mot moderne slaveri ble vedtatt i 2018 og trådte i kraft i 2020. Loven pålegger store australske selskaper, og andre organisasjoner, med en årlig inntekt på minst 100 millioner australske dollar, å rapportere en gang i året på om det er en risiko for at det forekommer slaveri i egen virksomhet eller leverandørkjede, hva de har gjort for å identifisere og forebygge denne risikoen, og hvor effektiv deres oppfølging har vært.

Rapporten gjøres tilgjengelig i et offentlig register. Det er ingen sanksjoner knyttet til loven. 

Danmark
Danmark 

I januar 2019 la tre danske politiske partier frem et representantforslag hvor de ber regjeringen om å innføre en lov som vil gjelde alle store selskaper, så vel som selskaper i høyrisikosektorer.  

Finland
Finland

I september 2018 lanserte en koalisjon av over 140 sivile samfunnsorganisasjoner, selskaper og fagforeninger en kampanje som ba om en finsk aktsomhetslov. Den nye finske regjeringen har sagt at de vil innføre en lov etter fransk modell. 

France
Frankrike

Som første land i verden innførte Frankrike i 2017 en aktsomhetslov for næringslivet som omfatter alle menneskerettigheter, miljø og HMS. Loven, som trådte i kraft i 2018, gjelder for franske selskaper med hovedsete i Frankrike og minst 5000 ansatte i Frankrike, eller minst 10 000 ansatte globalt (direkte eller via datterselskap). Den gjelder også for utenlandske selskaper som har hovedsete utenfor Frankrike og som har franske datterselskap når disse datterselskapene har minst 5000 ansatte i Frankrike. 

 

Alle selskapene som er omfattet av den franske loven er pålagt å lage en aktsomhetsplan for å identifisere risikoen for menneskerettighetsbrudd og miljøskade knyttet til sin virksomhet, og å iverksette de nødvendige tiltak for å forebygge denne risikoen. Et selskap kan bli holdt strafferettslig ansvarlig dersom enkeltpersoner er blitt skadet som følge av et selskaps manglende utarbeidelse og iverksetting av en aktsomhetsplan søker oppreisning for selskapets uaktsomhet. 

GB
Storbritannia 

I Storbritannia innførte man i 2015 Modern Slavery Act som pålegger store selskaper å avgi en erklæring om selskapets oppfølging av moderne slaveri og menneskehandel. Dette er en rapporteringslov som det ikke er knyttet sanksjonsmuligheter til, og den er blitt kritisert for å ha liten effekt. Sivilsamfunnet i Storbritannia har derfor startet et nytt initiativ for å få en aktsomhetslov for næringslivet som omfatter alle menneskerettigheter og miljø, og som inneholder sanksjoner. 

Sveits
Sveits

I det sveitsiske parlamentet ligger det nå et konkret forlag til en aktsomhetslov for sveitsiske selskaper. Forslaget har den franske loven som modell, men går lenger i at den også omfatter små og mellomstore selskaper som har virksomhet i en risikoutsatt næring og/eller del av verden. 

Bli med her
Vi ønsker en menneskerettighetslov
Jeg vil ha et ansvarlig og etisk næringsliv!