Kommentar på Åpenhetsloven

Styringsgruppas analyse av Åpenhetsloven:

Vi er glade for at regjeringen i dag har lagt frem forslag til en ny lov for å styrke næringslivets menneskerettighetsansvar (9. april 2021). Norge viser dermed tydelig lederskap i den internasjonale lovutviklingen på feltet. Prop 150 L. (2020 – 2021) Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) er et svært godt lovforslag som i all hovedsak omfatter anbefalingene fra KANs plattformtekst.

 

KAN ønsker en menneskerettighetslov som forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). I Åpenhetsloven vises det både til UNGP og OECDs retningslinjer, som vi mener er et riktig utgangspunkt.

 

I tråd med koalisjonens plattformtekst inneholder også det reviderte lovforslaget pålegg om at større virksomheter utfører aktsomhetsvurderinger (§4). Videre står det i lovutkastet at ansvarlighet skal forankres i virksomheters retningslinjer, samt at Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene (§5 Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger). Dette er i tråd med anbefalingen fra KAN om en offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.

 

Videre er det bra at loven tar høyde for prosedyrer for oppreisning ved at selskaper må sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd (§4f). Åpenhetsloven legger også opp til sanksjonsmuligheter for manglende etterlevelse av loven (§12 Forbuds- og påbudsvedtak), samt tilgjengelige ressurser til tilsyn og rådgiving ved Forbrukertilsynet (§9 Kontroll og håndheving).

 

Basert på punktene i KANs plattformtekst er koalisjonens anbefalinger i stor grad ivaretatt i lovproposisjonen. Vi mener at dette er et svært godt lovforslag.